.

MLG Team

Marco Lier, directeur


Projecten: o,a. Projectdirecteur Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Inpassingsvisie A1 Apeldoorn-Azelo.

“Ik geloof erin dat we met z’n allen veel maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren, door projecten op gebiedsniveau te bekijken. Hiervoor is het nodig dat partijen samenwerken en dat gaat niet vanzelf. Bij MLG hebben we dit goed in de genen en in de vingers en zijn we in staat om de maatschappelijke meerwaarde in goede sfeer te verzilveren!”

Joost Maas, directeur


Projecten: o.a. gebiedsontwikkeling Cruijslandse Kreken-Smalle Beek, voorbereiden uitvoeringsovereenkomst Koningsven de Diepen.
"Werken in teamverband, samen ergens de schouders onder zetten, dát vind ik leuk. Nederland is een prachtig land, samen met anderen ons land mooier, duurzamer en veiliger maken, daar werken wij elke dag aan. Met lol in het proces, want plezier is de voorwaarde voor resultaat: Meer Lol in Gebiedsontwikkeling!"
Keesjan Douw, directeur,
medior Projectmanager


Projecten: o.a. Natuurinrichting Twente, Natuurvriendelijke oevers Flevoland.
“Waar gebiedsopgaven als bedreiging worden gezien, weet ik dit te vertalen naar kansen voor betrokkenen. Ik werk graag samen met andere partijen en hou van het contact met de mensen die wonen en werken in het gebied.”
Sander Uiterwijk, senior projectmanager

Projecten: o.a. projectleiding cultuurhistorie en energielandschappen (Drenthe), landinrichting Staphorst, PAS Overijssel (SBB), versnelling aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers (waterschap).

“Ik zet mijn ervaring graag in om processen te stroomlijnen, mensen te steunen en te motiveren. Zodoende met een projectteam snel tot goed resultaat komen, daar word ik blij van. Ook strategische vraagstukken en opgaven die om creativiteit in inhoud en proces vragen, pak ik graag op. Mijn ervaringen bij diverse opdrachtgevers en in uiteenlopende werkvelden komen daarbij goed van pas."
Vanya Berk, senior projectmanager


Projecten: o.a. Natura 2000 Springendal-Dal van de Mosbeek.
“Ik werk graag samen met anderen aan een oplossing voor een probleem. Door met elkaar goed te verkennen wat het daadwerkelijke probleem is kun je tot gedragen (en soms verrassende) oplossingen komen. En bij tegengestelde belangen ga ik, door goed te luisteren, op zoek naar een gezamenlijk vertrekpunt. Om van daaruit samen tot een mooi eindresultaat te komen”
Quirijn Wanrooij, junior projectmanager

Projecten: o.a. Fieldlab Empelse Waard, gebiedsontwikkeling Cruijslandse Kreken-Smalle Beek en inpassingsvisie A1 Apeldoorn-Azelo.
“Als junior projectmanager werk ik met veel plezier en interesse aan verschillende projecten binnen MLG. Hierbij kijk ik met een kritische, frisse blik mee en zoek ik naar oplossingen om mensen en belangen met elkaar te verbinden. Transparantie en een goede sfeer vind ik hierbij belangrijk!”
Sharon van Rossum, ecoloog"Als junior adviseur ecologie is mijn doel om gebieden op een integrale manier te bekijken en de natuur daarin waarde te geven. Mijn passie is om functies te combineren en een gebied zo optimaal mogelijk in te richten met oog voor de ecologische, maar ook de sociale en economische aspecten.

Ik houd ervan om binnen natuurontwikkelings-projecten samen te leren, kennis te delen en samen te onderzoeken met opdrachtgevers en mijn team. Daarmee wil ik mensen enthousiast maken en trots laten zijn op het gebied waarin ze wonen, werken en genieten van natuur."

Monique Smits, secretaresse


“Met heel veel plezier werk ik als secretaresse bij MLG B.V. Ik ondersteun Joost en Marco en natuurlijk mijn andere collega’s en hun projecten, in de breedste zin van het woord.
Het is prettig werken met zulke enthousiaste en deskundige collega's om je heen.
Daarnaast zorg ik ervoor dat alles op rolletjes loopt op ons mooie kantoor op Landgoed Velder.”
Ynte Bekema, omgevingsmanager / medior projectmanager

Projecten: o.a. Beekherstel Strijper Aa, Deltaprogramma voor het Landschap.
“Ik zorg ervoor dat de mensen die in een projectgebied wonen en werken, weten waar ze aan toe zijn. Maar ook dat er goed afgestemd wordt met andere  partijen zoals provincie en gemeenten.
Want goede samenwerking is niet alleen leuker, maar ook cruciaal voor het slagen van complexe projecten!”
Marloes van Delft, adviseur Ecologie


Projecten: o.a. Natura 2000/PAS, Procesindicatoren, SKNL, GOB, Wet natuurbescherming.
"Als Adviseur Ecologie ben ik aanspreekpunt binnen MLG op het vlak van Ecologie in de brede zin. Ik geloof in een integrale aanpak en heb affiniteit met veel meer belangen in het landelijk gebied dan enkel ecologie en zie het als een uitdaging om een vraag van een opdrachtgever om te zetten in een duidelijke, praktisch uitvoerbare en gedragen opdracht."


Ineke de Lange, projectleider/omgevingsmanager

Opdrachten oa.: Coördinator stedelijk water, 
als intermediair tussen beleid en beheer. "Mijn kennis en ervaring bevindt zich op het gebied van Water en Ruimtelijke Ordening, vanuit de invalshoek beleid, waarbij ik de verbinding maak tussen de beleidswereld en de praktijk. De Omgevingswet is in dat opzicht een prachtige kans. Ik ga uit van het positieve, van wat wèl kan. In een team zorg ik voor draagvlak; ik kan uit een ogenschijnlijk onsamenhangende veelheid informatie, opvattingen en wensen een gedragen beeld schetsen. Mijn aanpak is creatief, onderzoekend, geduldig en vasthoudend.
Gerrit Kersten, projectleider gebiedsonwikkeling

Projecten: Gebiedsontwikkeling Amersfoort-West, Dorpsrand Esch.
Hoe tegengesteld belangen soms mogen lijken, in elke ontwikkeling schuilt een gedeelde noemer. Ontwikkeling van landelijk vastgoed levert niet alleen een economische drager voor een gebiedsontwikkeling, het is vaak een doorslaggevende reden voor een grondeigenaar om te participeren in een gebiedsproces. Als projectleider gebiedsontwikkeling definieer ik zo haalbare en breed gedragen plannen.
Jan Barwegen, project- en omgevingsmanager

Projecten: o.a. projectsecretaris N2000 project Punthuizen – Stroothuizen (SBB), manager projectbeheersing Ruimte voor de Rivier (WDODelta).
“Ik ben een kwaliteitsbewuste en verbeteringsgerichte probleemoplosser met een passie voor landschappen en water. Ik vind het een uitdaging om door goede risicobeheersing de problemen voor te zijn.
Door mijn werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers heb ik inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, van zowel provincie, waterschappen en gemeenten en kan ik de verbinding leggen tussen de individuele belangen in een gebied en de beleidsopgaven van de overheden.
Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om processen te stroomlijnen. Ik ben een teamspeler, want mensen maken gebiedsprocessen tot een succes”
Jeroen Veldman, Adviseur ecologie


Projecten: o.a. Natura 2000 gebiedsdeskundige in Provincie Limburg, beheerplannen, PAS-gebiedsanalyses, Sarsven en De Banen, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Geleenbeekdal.
“Mijn passie ligt bij het realiseren van natuurwaarden en de verbinding zoeken met andere maatschappelijke doelen om dat te bereiken. Ik werk graag samen om een mooi landelijk gebied te ontwikkelen, waar bewoners en betrokkenen trots op zijn en waar mensen graag naar toe komen. Ik hecht veel waarde aan kwaliteit en draagvlak in de regio. Flexibel werken en meedenken met de opdrachtgever om tot een mooi resultaat te komen zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik zet graag mijn deskundigheid over diersoorten en gebiedsbescherming in, om vraagstukken op te lossen en te zoeken naar oplossingen en kansen.”

Jochem Groenevelt, omgevingsmanager

Projecten: o.a. Inrichting Dommeldal-de Hogt, Provincie Noord-Brabant

Ik werk met veel plezier aan integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Ik doe dit vanuit mijn ervaring als projectleider en omgevingsmanager. Ik zoek daarbij naar de meerwaarde voor en houd rekening met de belangen van de bewoners. Ik houd daarbij de doelen van het project goed in het oog en heb een kritische, open en eerlijke houding tegen projectpartners, collega’s en bewoners. De ontwikkeling van een gebied is mensenwerk en samen krijgen we dat voor elkaar.

Rob Huisman,  Projectadviseur stedelijke gebiedsontwikkeling

"Ik werk veel aan planstudies en (stedelijke) gebiedsopgaves. ‘Kan niet’ komt niet in mijn woordenboek voor. Ik ben een integrale denker en doener, schakel makkelijk tussen concreet en abstract en taxeer informatie  om tot afgewogen besluiten en adviezen te komen. Breed georiënteerd met ‘roots’ op het vlak van mobiliteit en infrastructuur en ruimtelijke ordening. Oplossingen moeten het proces verder brengen waarbij altijd een doordachte visie of strategie aan ten grondslag ligt. Mijn kracht ligt in het bewerkstelligen van dat uitgangspunt. De mensen in mijn team coach ik dan ook altijd op dit punt. Daar hebben alle plannenmakers uiteindelijk profijt van. Prettig en met plezier werken is daarbij voor mij belangrijk."

       

Denis Frissen, ecoloog

Met zo’n 20 jaar aan ervaring op het vlak van gebiedsontwikkeling bij overheden (rijks als provinciaal) en non-profit / niet-gouvernementele organisaties werk ik ook bij MLG met veel plezier, daadkracht en drive aan verschillende natuuropgaven in het landelijke gebied. Natuur, ecologie, planten en dieren zijn de groene draad en mijn intrinsieke motivatie.  Kwaliteit en resultaat staan voor mij hierbij voorop, de route er naar toe doorlopen we samen.

Yvonne Rölling, project- en omgevingsmanager

"In mijn werk gaat het altijd om ruimtelijke projecten, veelal rond de thema’s water en natuur. Door te luisteren naar belanghebbenden, de wensen en mogelijkheden van de ene partij te combineren met die van de andere en door creatief maatwerk, kom je samen tot duurzame oplossingen. Ik noem dit graag ‘puzzelen voor volwassenen’. En zo maken we samen de wereld een beetje mooier of beter."