.
13/07/2017

Technisch Manager Landgoederen Oldenzaal

MLG ondersteunt sinds 29 mei het projectteam van Provincie Overijssel voor de uitvoering van de PAS-maatregelen in het prachtige Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal.
Het gebied ligt op en aan de voet van de stuwwal van Oldenzaal (tussen Oldenzaal, Losser en Lutte). Op deze stuwwal ontspringen meerdere beken, welke deels afwateren richting de Dinkel in het oosten en deels naar de Regge in het westen. Het gebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, hoogteverschillen, houtwallen, droge en vochtige bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. Het is buitenlands mooi en een absolute aanrader! Vooral verdroging en eutrofiering bedreigen hier de waardevolle natuur. De diversiteit in de ondergrond maakt het een complex geheel en vormt een mooie uitdaging voor Keesjan Douw die hier mee aan de slag is gegaan. Hij is als technisch manager onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitwerking van de maatregelen. Het inrichtingsplan is vrijwel gereed, maar op meerdere punten is een verdere detaillering nodig. Hij zal zorgen voor de begeleiding van de daadwerkelijke realisatie ervan.