.

Coördinatie Stedelijk Water

Coördinatie Stedelijk Water
In opdracht van: Waterschap Zuiderzeeland
Datum: 2017 - 2018

Opdrachtomschrijving

In stedelijk water komen verschillende abstractieniveaus bij elkaar: van waterschaps-brede beleidsdoelen voor waterkwaliteit en -kwantiteit tot uitvoering van beheer en onderhoud aan oevers en beschoeiingen. De doorvertaling van beleid naar uitvoering en het signaleren van knelpunten in de uitvoering richting beleid, vergt overzicht en coördinatie.

Ineke de Lange is vanuit MLG aangesteld als Coördinator Stedelijk Water (a.i.) om diverse processen te trekken en om te adviseren over zowel knelpunten in stedelijk gebied, als over de invulling van deze rol na een organisatieontwikkeling.

Evaluatie Maatwerkovereenkomsten beheer en onderhoud stedelijk water
Waterschap ZZL heeft in 2011 het beheer en onderhoud van stedelijk water van gemeenten overgenomen. Daarvoor is met de gemeenten een zgn. Maatwerkovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd welke objecten en watergangen door het waterschap worden overgenomen en onder welke voorwaarden.
In 2017 heeft Ineke een evaluatie van deze overeenkomsten, in de vorm van een bijeenkomst georganiseerd, wat geresulteerd heeft in een viertal aanbevelingen om beheer en onderhoud in stedelijk gebied door te ontwikkelen.

Taakopvatting Stedelijk Waterbeheer
Bij het overnemen van het stedelijk water is vastgelegd dat het waterschap beheer en onderhoud uitvoert ten behoeve van de waterhuishouding. Daarbij is stedelijk gebruik als recreatie en beleving nadrukkelijk bij de gemeenten gelaten. In de praktijk blijkt deze afbakening niet altijd praktisch en soms lastig uit te leggen. In samenwerking met de gemeente Lelystad wordt gewerkt aan nieuwe maaiplannen, waarbij ook aandacht voor doorvaarbaarheid, vissen en beleving is en een innovatieve maaiboot wordt ingezet.
Dit vergt ook besluitvorming op bestuurlijk niveau: er wordt afgeweken van beleid, en mogelijk zijn er (extra) kosten verbonden aan de nieuwe invulling.

Onderhoudsplicht beschoeiingen
Met het overnemen van beheer en onderhoud van stedelijk water veranderen ook de onderhoudsplichten, zoals vastgelegd op de Legger. Veel van de beschoeiingen gaan over naar het waterschap, maar daar waar tuinen aan het water grenzen, zijn meestal de particulieren zelf verantwoordelijk. Lang niet iedere particulier is zich hiervan bewust en daarmee ook niet voorbereid op het moeten vervangen van een beschoeiing. Dit gegeven vraagt om een andere wijze van communiceren met bewoners dan alleen via wettelijke procedures.

Omgevingsmanagement in beheer en onderhoud
Eén van de aanbevelingen uit de Evaluatie van de Maatwerkovereenkomsten is de omgeving (bewoners, andere overheden, bedrijven) meer te betrekken bij beheer en onderhoud. Ineke adviseert het waterschap over implementatie van omgevingsmanagement in beheer en onderhoud van stedelijk water. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke wens van het waterschap ‘midden in de samenleving’ te staan.

Advisering rol Coördinator Stedelijk Water
De functie van coördinator stedelijk water is in de loop der tijd door verschillende personen en vanuit verschillende afdelingen en invalshoeken ingevuld. Na de laatste organisatieontwikkeling is behoefte aan inzicht in nut en noodzaak van een dergelijke functie. Ineke brengt voor het waterschap in kaart wat het werk van een coördinator stedelijk water tot nu toe inhield, hoe dat er in de toekomst uit kan zien en hoe deze werkzaamheden geborgd kunnen worden binnen de huidige organisatiestructuur.