.

Effecten beoordelen op natuurgebied Sint Pietersberg

Effecten beoordelen op natuurgebied Sint Pietersberg
In opdracht van: Natuurmonumenten
Datum: september 2019

Opdrachtomschrijving

Zuid-Limburg heeft veel mooie natuurgebieden waar veel bezoekers op af komen. Een van die gebieden is het Natura 2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal. Natuurmonumenten is beheerder van dit mooie gebied, waarin hellingbossen met rijke voorjaarsflora en bloemrijke graslanden met zeldzame vlindersoorten voorkomen. Het gebied ligt tegen de rand van Maastricht en om de toestroom van vele bezoekers samen te laten gaan met het behoud van de beschermde natuurwaarden, heeft MLG een effectenbeoordeling gedaan voor Natuurmonumenten. Natuurmonumenten hecht er waarde aan om op een verantwoorde wijze haar natuurgebieden toegankelijk te houden voor recreanten. Juist op de Sint Pietersberg vraagt dat een uitgekiende strategie, omdat verstoring en vertrapping een risico vormen bij grote recreatiedruk. In de bossen leven de bosuil en de das en groeit bosanemoon talrijk. In de graslanden en bermen vliegt de vlinder spaanse vlag en op de hellingen liggen heischrale graslanden en kalkgraslanden vol met zeldzame planten en insecten (sprinkhanen, vlinders, bijen, loopkevers en mieren).