Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal

Iedereen praat over een integrale aanpak, maar het gebeurt lang niet altijd. In het gebied van de Brabantse Wal wel! In opdracht van de provincie Noord-Brabant organiseert MLG er het gebiedsproces voor de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak, GGA. De verkenning is afgerond en nu werken we aan een visie.

In het Natura2000-gebied Brabantse Wal is hydrologisch herstel nodig om de natuur te kunnen laten herstellen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met meer belangen en met de gebruikers van het gebied. Het perspectief voor de boeren speelt een grote rol, maar ook thema’s als stikstofdepositie, verstedelijking, energietransitie en recreatie zijn belangrijk.

De 18 partners vormen een breed gezelschap; van gemeenten en terreinbeheerders tot agrarische belangenorganisaties en het Ministerie van Defensie. Toen MLG instapte in dit gebiedsproces lag er al een preverkenning. MLG heeft deze, samen met de gebiedspartners, verder aangevuld voor de thema’s landbouw, natuur en water en opgeleverd als verkenningsdocument. Eind 2022 hebben de bestuurders van alle gebiedspartners, middels een intentieverklaring, zich gecommitteerd aan verdere samenwerking in het gebiedsproces Brabantse Wal.

Op dit moment werken Merel Lammertink en Sander van den Helm, samen met enkele collega’s, aan een visie voor het gebied. Voor de landschapsanalyse zijn ze bij alle 18 gebiedspartner langs geweest om verdiepende gesprekken te voeren. Echt met de voeten in de klei dus – of meestal in het zand. Ook worden gezamenlijke sessies georganiseerd om ervoor te zorgen dat de visie integraal en breed gedragen wordt. Tijdens bijeenkomsten is altijd ruimte voor informeel contact; onze ervaring is dat ook die momenten bijdragen aan onderling respect en begrip, wat de samenwerking ten goede komt. Merel en Sander: “We zijn er trots op dat deze grote groep gebiedspartners constructief aan tafel zit, ondanks de verschillen in inzicht. Dit lukt ons omdat we vooral sturen op het proces, eerlijk en transparant”.

Meer weten over het project zelf? Kijk op de website over GGA’s in Noord-Brabant

Vorig project:
Samenwerkingsovereenkomsten Water

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.