Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch liggen de Natura 2000-gebieden (van oost naar west) Bossche Broek, Moerputten en Vlijmens Ven. Vanaf de start van deze GGA (Groenblauw Gebiedsgerichte Aanpak) begin 2022 is MLG betrokken als procesbegeleider. In de 1e fase ‘Verkenning’ hebben we, samen met de gebiedspartners, in kaart gebracht welke beleids- en gebiedsopgaven er spelen. Zo moeten de unieke kwelstromen die dit Natura2000-gebied zo bijzonder maken, weer hersteld worden. Ook heeft het gebied een aanzienlijke opgave voor waterveiligheid (Howabo, Aanpak Hoogwater ’s-Hertogenbosch e.o.) en de landbouw in het gebied moet toekomstperspectief hebben in afstemming met de andere functies in het gebied. Bovendien drukt op het gebied een forse verstedelijkingsopgave.

Met de Verkenning als basis is begin 2023 de fase van Visievorming gestart. Op uitdrukkelijk verzoek van de bestuurders kijken we hierbij naar de lange én de korte termijn. Zij vinden het belangrijk om, naast het lange proces dat een GGA is, ook te benadrukken wat er al gebeurt in het gebied en dat er goede energie zit tussen de gebiedspartners.

Belangrijkste tussenconclusie – op weg naar de visie- is dat hydrologisch herstel de meest impactvolle knop gaat zijn ‘om aan te draaien’. De rol die MLG hierin pakt als procesbegeleider is korte lijntjes hebben met zowel de ambtelijke als bestuurlijke gebiedspartners. Door regelmatig 1-op-1 contact kennen we de belangen van elke partner goed. Gecombineerd met onze pragmatische insteek (“Wat kan wel?”) helpen we de gebiedspartners bij het opstellen van een gedragen visie.

Vorig project:
Project Schans-Buitenwacht

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.