Gebiedsproces Elperstroom

Het beekdal van de Elperstroom vindt haar oorsprong in de omgeving van Schoonloo en is onderdeel van het Beilerstroomsysteem.
Al duizenden jaren doet de mens aanpassingen in dit beekdallandschap. Vroeger werd het landschap benut als agrarisch systeem. Beekdalen zorgden voor hooi en loof om te voeren aan het vee. Het vee stond in de potstallen in de dorpen. Schapen en koeien werden geweid op de heide of woeste gronden en de mest die dit opleverde werd vermengd met stro om de akkers en essen vruchtbaar te maken.

Sinds de jaren ‘70 is de Elperstroom een natuurreservaat en eind 2004 is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Vanaf dat moment geldt een verplichting tot instandhouding en een verbod op verslechtering van de instandhoudingsdoelstellingen.
Samen met projectpartners is Prolander hydrologische maatregelen in het Elperstroomgebied aan het uitwerken om deze uiteindelijk tot uitvoering te brengen. Doel is de afname van biodiversiteit tegen te gaan, waarbij de focus ligt op het in stand houden van het Kalkmoeras en Blauwgrasland.

De onzekerheden omtrent het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) dat er aan zit te komen maakt dat lopende gebiedsprocessen complexer zijn geworden. Nog meer dan anders in gebiedsprocessen werken we daardoor in een dynamisch en onzekere context. Prolander en de Provincie Drenthe kiezen er nadrukkelijk voor om het gebiedsproces integraal in te steken en niet alleen sectoraal haar natuurdoelen te willen bereiken. Hiermee lopen ze dus al vooruit op de nog vast te stellen doelen uit het NPLG. Christiaan van der Zwan draagt vanuit MLG bij om namens Prolander en projectpartners de stukjes van die puzzel goed in beeld te brengen. Ook de mogelijk ontbrekende stukjes, zodat samen de puzzel uiteindelijke gelegd kan worden. In een gebiedsproces hebben immers projectpartners en direct betrokkenen niet dezelfde belangen en verantwoordelijkheden, maar ze doen er wel allemaal toe.

Het in goede banen leiden van het (plan)proces in dit soort projecten is een expertise op zich. Samen met projectteamleden en projectpartners helpen we het landschap zo vorm te geven dat het voldoet aan de eisen die we in deze tijd met elkaar stellen.

Vorig project:
Beleidsvisie Stadserven Kampereiland

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.