HOP – Haarvaten Op Peil

Het water vasthouden in de ‘haarvaten’ van het watersysteem maakt een watersysteem robuust en klimaatbestendig. Waterschap Vechtstromen heeft MLG opdracht gegeven voor het gebiedsproces in twee deelgebieden in Twente, met als resultaat een verkenning van de kansen en mogelijkheden.

Het uitvoeringsprogramma ‘Haarvaten Op Peil’, HOP, maakt deel uit van het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland, ZON. Binnen HOP wordt met gebiedspartners intensief samengewerkt aan het vasthouden van water op de hoge zandgronden. De focus ligt op het meest bovenstroomse deel van het watersysteem, de zogenaamde haarvaten. Doel is het realiseren van een klimaatbestendig en robuust watersysteem. De gebruikers van het gebied kunnen zo ook ten tijde van droogte hun terreinen en landerijen goed bewerken en beheren. Schade door droogte kan zowel voor de landbouw als voor de natuur beperkt worden.
Binnen onze opdracht richten we ons met name op kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn, de ‘Waardevolle Kleine Wateren’, en watergangen die onder de Kaderrichtlijn Water vallen. We doen dit voor de deelgebieden Delden-Beckum en Midden-Twente. Het gaat over vragen als: welke aanpassingen zou je kunnen doen in het watersysteem om water langer vast te houden? Op welke plek zou je een maatregel het beste kunnen toepassen? Is een maatregel effectief en haalbaar? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kijken de gebiedspartners zoals de terreinbeheerders, de agrarische sector en de andere inwoners van het gebied tegen de maatregel aan? Sluit deze voldoende aan bij de behoefte van de gebruiker en beheerder van het gebied?
We kijken hoe het watersysteem in elkaar zit en waar de meest logische en kansrijke locaties zijn voor maatregelen. Vervolgens organiseren we het gebiedsproces dat nodig is. Op de ene plek is meer nodig dan op de andere omdat er soms in het voortraject al gesprekken zijn gevoerd in het kader van ZON, terwijl er op andere plekken nog niets gebeurd is en we moeten beginnen met inventariseren.
En we letten niet alleen op waar technisch gezien maatregelen nuttig zijn, maar ook waar mensen nu al concrete ideeën hebben en al bijna klaarstaan om aan de slag te gaan.
Wat deze opdracht zo boeiend maakt, is de grote diversiteit aan partners die allemaal vanuit hun eigen invalshoek gedreven zijn om de droogte te bestrijden. Een mooi project dus, om vanuit het gebied aan een oplossing te werken.

Vorig project:
Gebiedsgerichte Aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.