Landgoederen Oldenzaal

In het oosten van het land ligt de Stuwwal Oldenzaal-Enschede. Daarop ligt het Natura2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Langs de vele kleine beken die op deze stuwwal ontspringen liggen bronbossen en beekbegeleidende bossen. Deze kwetsbare natuur heeft te maken met verdroging en heeft last van teveel stikstof en fosfaat die vooral vanuit het aangrenzende agrarische gebied naar de beken toestromen. Om deze natuur te herstellen en te beschermen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Keesjan Douw heeft als technisch manager de benodigde onderzoeken uitgezet, begeleid en aan de keukentafel met de grondeigenaren nut en noodzaak van de maatregelen besproken. Waar mogelijk heeft hij met hen en diverse specialisten alternatieve maatregelen onderzocht en gezorgd voor de nodigde onderbouwing. Deze maatregelen leveren meteen een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave, doordat er in de zomer minder snel sprake is van verdroging en hevige regenval minder snel voor overlast zorgt.

Gedurende het vervolg van het proces is Keesjan in de combinatie van technisch manager en omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt voor de mensen in het gebied. Hij heeft samen met het projectteam gezorgd voor een zorgvuldige aanbestedingsprocedure waarin kwalitatieve aspecten gericht op omgevingsmanagement en aandacht voor natuurwaarden belangrijk waren. Namens de opdrachtgever Provincie Overijssel ziet hij erop toe dat het werk goed wordt uitgevoerd. De projectleider is erg blij met de aanpak waarbij de verbinding is gelegd tussen de plannen van de provincie, die voor de meeste betrokkenen toch vooral achter het bureau worden verzonnen, en de belangen van de betrokkenen in het gebied. “Doordat Keesjan aan de voorkant veel heeft geïnvesteerd in gebiedskennis en vertrouwen, loopt het proces soepel en in veel gevallen haast als vanzelf!”

Keesjan vindt het mooi om gedurende het proces vanaf planvorming tot en met de uitvoering betrokken te zijn. “Op die manier kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame inrichting van het gebied, waar ook de betrokken agrarische bedrijven toekomstbestendig achterblijven.”

Vorig project:
Randweg Opheusden, Gemeente Neder-Betuwe

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.