.

N2000-beheerplan “Weerter-, Budelerbergen & Ringselven”

N2000-beheerplan “Weerter-, Budelerbergen & Ringselven”
In opdracht van: Provincie Limburg
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven ligt aan beide kanten van de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Provincie Limburg heeft het voortouw om voor het gehele Vogel- en Habitatrichtlijngebied een Natura 2000-beheerplan op te stellen. MLG B.V. levert de gebiedskennis en schrijft het beheerplan voor dit gebied in opdracht van Provincie Limburg. Het ontwikkelen van dit Natura 2000-beheerplan wordt uitgevoerd door intensief op te trekken met de belanghebbenden in en rondom dit Natura 2000-gebied.
MLG B.V. schrijft in het beheerplan de wijze waarop de instandhoudingsdoelen voor de habitattypen en –(vogel)soorten de komende 6 jaar bereikt moeten worden. In het beheerplan worden de PAS-maatregelen verankerd en er wordt duidelijkheid gegeven over de kaders voor vergunningverlening voor bedrijven, ondernemers, overheden en beheerders.
Het beheerplan geeft voor de looptijd van 6 jaar de ontwikkelambities voor verschillende habitattypen (zoals hoogveenbossen en galigaanmoerassen) en soorten (zoals nachtzwaluw en kleine modderkruiper). MLG B.V. stelt namens Provincie Limburg dit Natura 2000-beheerplan op en stemt dat af met belanghebbenden. Het Natura 2000-beheerplan moet bestuurlijk worden vastgesteld door zowel Provincie Noord-Brabant als Provincie Limburg en vormt daarna 6 jaar het beleidskader voor dit Natura 2000-gebied.