.

Natura 2000-beheerplan “Geleenbeekdal”

Natura 2000-beheerplan “Geleenbeekdal”
In opdracht van: Provincie Limurg
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Provincie Limburg heeft het voornemen om het Natura 2000-beheerplan voor het gebied Geleenbeekdal vast te stellen. MLG B.V. levert hiervoor de gebiedskennis en stelt het plan inhoudelijke samen. Het ontwikkelen van dit Natura 2000-beheerplan wordt uitgevoerd door intensief af te stemmen met terreinbeheerders, waterschap, gemeenten en andere belanghebbenden in en rondom het Geleenbeekdal. Het is de opgave om de ambities voor de instandstandhoudingsdoelen beleidsmatig vast te leggen, de PAS-maatregelen te verankeren in het Natura 2000-beheerplan en duidelijkheid te scheppen over vergunningplicht van ondernemers, bedrijven en beheerders in en om het Geleenbeekdal.
Het beheerplan geeft voor de looptijd van 6 jaar de ontwikkelambities voor verschillende habitattypen (zoals kalkmoerassen en eiken-haagbeukenbossen) en soorten (zoals zeggekorfslak en vliegend hert). MLG B.V. stelt namens Provincie Limburg deze Natura 2000-beheerplannen op en stemt dat, in overleg met belanghebbenden, af en houdt daarbij rekening met de wensen van het provinciaal bestuur.
Het Natura 2000-beheerplan moet bestuurlijk worden vastgesteld en vormt daarna 6 jaar het beleidskader voor de gebiedsbescherming van het Geleenbeekdal volgens de Habitatrichtlijn en Wet Natuurbescherming.