.

Natuurcompensatie bij Staphorst

Natuurcompensatie bij Staphorst
In opdracht van: Staatsbosbeheer
Datum: 2018-heden

Opdrachtomschrijving

In opdracht van Staatsbosbeheer verzorgt MLG B.V. in de buurt van het Staphorsterbos de planvorming en begeleiding van de realisatie ten behoeve van de omvorming van circa 8 hectare landbouwgrond naar natuur. De percelen liggen in een klein zijdal van het riviertje de Reest, dat de grens vormt tussen Overijssel en Drenthe. Een deel van deze grond vormt de natuurcompensatie voor de aanleg van de Hanzelijn (het spoortracé tussen Lelystad en Zwolle). Deels is de grond nog in particulier eigendom, deels is het in eigendom bij Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. Gezien de ligging, toekomstige functie en het beoogde eindbeheer door Staatsbosbeheer is er nadrukkelijk sprake van samenhang tussen de percelen. Omdat er sprake is van een kans om al deze percelen in één keer integraal in te richten en daarmee meerdere doelen te behalen, hebben Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer de handen ineen geslagen. MLG zorgt er voor dat de onderlinge samenwerking soepel verloopt en zorgt er tegelijk voor dat de aanwezige natuurpotenties optimaal worden benut.
We werken in dit project nauw samen met het Adviesloket Bodem&Natuur en gebruiken de Soil-Smart methode om de natuurpotenties te onderzoeken en maximaal te benutten. De omvorming van landbouwgrond naar natuurtypen zoals kruidenrijk grasland of vochtig hooiland wordt vaak gezien als een langdurig traject en wordt vooral gekoppeld aan de fosfaattoestand van de bodem. Met behulp van Soil-Smart hebben we een manier gevonden waarbij dit anders en ook sneller kan met lagere kosten. Alles draait hierbij om het bereiken van een evenwicht in alle mineralen (niet alleen stikstof en fosfaat) en het stimuleren van de juiste bodembiologie. Het streven bij de inrichting van de percelen is erop gericht dat er zo min mogelijk afgegraven wordt; dit bespaart niet alleen op kosten, maar zo benutten we ook het reeds aanwezige bodemleven optimaal. Een deel zal echter tóch worden afgegraven, waarbij de vrijkomende grond wordt ingezet voor de uitvoering van kavelaanvaardingswerken in het kader van de ruilverkaveling Staphorst.

De voorbereiding start in 2018; de realisatie vindt plaats in 2019