Natuurinclusief bouwen in Overijssel

In stedelijke ontwikkelingen komen (nieuw)bouw, renovatie en sloopprojecten al gauw in aanraking met beschermde vogelsoorten, zoals broedende gierzwaluwen en huismussen of kraamkolonies en winterverblijven van gewone dwergvleermuizen of de laatvlieger. Binnen het team Beleidsontwikkeling en Realisatie van de Provincie Overijssel heeft MLG bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor soorten, die in de Wet Natuurbescherming beschermd zijn.

Jeroen Veldman van MLG heeft geholpen in het vertalen van het voormalige beleid van de vroegere Flora- en faunawet naar actueel provinciaal beleid. Zo heeft hij meegewerkt aan het ontwikkelen van een actuele lijst van jaarrond beschermde nesten van vogels op provinciaal niveau. Ook heeft Jeroen bijgedragen aan de beleidskaders voor beschermde soorten bij evenementen.

Tenslotte werkte MLG aan beleidsontwikkeling voor het samengaan van verduurzaming door na-isolatie van woningen met het behoud van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen.

Junior Projectmanager
Quirijn Wanrooij

“Vooral de beleving en de drive van de groep boeren die namens alle ondernemers direct betrokken waren in dit proces hebben indruk op mij gemaakt. Zij probeerden verder vooruit te kijken, staken écht hun nek uit binnen de hechte ondernemers-groep en keken écht op een ondernemende manier naar de kansen. Daardoor maakten ze ook iets los bij de betrokken projectpartners. Met name het waterschap heeft ook zijn beste beentje voorgezet om er een succes van te maken. Dankzij de kennis en energie van de mensen in het gebied werden er oplossingen “buiten de box” gevonden.”

Vorig project:
Gebiedsontwikkeling de Vlijt Apeldoorn

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.