Omgevingsmanagement project Oude Strijper Aa

In Brabant, ten zuiden van Leende,  ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Niet zomaar een beekdal. Hier ligt tevens het brongebied (vennen) van deze beek.
Door het project Oude Strijper Aa wordt het watersysteem hersteld. Zo krijgt de beek haar natuurlijke loop van voor de ruilverkaveling in 1973 weer terug en wordt water langer vastgehouden in de natuurgebieden (o.a. vennen en beekbegeleidende bossen). Dat zorgt ervoor dat deze bijzondere natuur niet verloren gaat, maar ook dat het hele gebied beter bestand is tegen droge en natte perioden. Deze maatregelen dragen bij aan het halen van de zogenaamde Europese N2000-instandhoudingsdoelen, de Kaderrichtlijn Water, en het inrichten van het Natuur Netwerk. Dergelijke maatregelen hebben een grote impact op de omgeving en vragen een goede afstemming.
Vanuit MLG heeft Ynte Bekema sinds 2015 de rol van omgevingsmanager mogen invullen. Daarin heeft hij met grondeigenaren, bewoners, belangengroepen en instanties en overheden samengewerkt om tot een zo goed mogelijk projectplan te komen. Immers: een plan is pas goed als iedereen er blij van wordt!

“Ynte is een echte verbinder van belangen in zo’n streekproces. Hij weet op een heldere wijze onze opgaven neer te zetten en tegelijkertijd ruimte en mogelijkheden te bieden voor de ander. Dat is echt zijn kracht! “ (Quote Hans Koekoek, Waterschap De Dommel)

Vorig project:
Meer groen en biodiversiteit in de stad: het POP UP Park

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.