.

PAS Recreatiezoneringsplan Peelvenen

PAS Recreatiezoneringsplan Peelvenen
In opdracht van: Staatsbosbeheer
Datum: 2017-2018

Opdrachtomschrijving

Staatsbosbeheer heeft van provincie Noord-Brabant vanuit de PAS/Natura 2000 opdracht voor het opstellen van een zonering van de recreatieve mogelijkheden in de Peelvenen. Door deze zonering blijven de Natura2000 doelstellingen van met name vogelsoorten in de vijf Peelgebieden behouden en komt er een goede balans in recreatief gebruik van de gebieden. Het projectgebied is ruim 4000 ha groot en betreft zowel de bestaande natuur als de percelen die aangewezen zijn als nieuwe natuur (NNN). Het project is tijdgestuurd en heeft tevens de opgave tot een gedragen plan te komen.
MLG heeft in dit project de projectleiding op zich genomen. Deze richtte zich op de organisatie van het proces, de aansturing van een multidisciplinair projectteam, organisatie en voorbereiding van de interne sessies, input voor de communicatie-aanpak, bewaking van de planning en kosten, communicatie over de voortgang binnen het netwerk en uiteraard verantwoording aan intern en extern opdrachtgever. Ook omgaan met een scopewijziging – uitbreiding van het project – tijdens de looptijd heeft MLG projectmatig aangepakt.
Voor de inhoud van het recreatiezoneringsplan zijn eerst binnen Staatsbosbeheer diverse werksessies gehouden met specialisten op gebied van ecologie, recreatie en beheer. Hierin zijn de uitgangspunten besproken: Wat zijn de randvoorwaarden? Wat is nodig? Wat is wenselijk? Wat is mogelijk? Het was zoeken naar de balans tussen natuur en recreatie. Resultaat was een intern gedragen schetsontwerp van de recreatiezonering voor de Peelvenen.
Dit schetsontwerp is besproken met stakeholders in de streek, onder andere bestaande uit ecologische werkgroepen, recreatieondernemers en dorpsraden. Hiervoor is een communicatieplan en Q&A opgesteld. De resultaten werden verwerkt tot een conceptontwerp. Vervolgens is dit gepresenteerd aan de brede omgeving (alle omwonenden en geïnteresseerden) en er is de mogelijkheid gegeven om digitaal te reageren via een informele inspraakprocedure. Begin 2018 zijn alle reacties behandeld en verwerkt tot een definitief recreatiezoneringsplan. Tot slot is het definitieve recreatiezoneringsplan Peelvenen opgeleverd aan de provincie en is de subsidievaststelling aangevraagd binnen de deadline.
Het interactieve proces was nieuw binnen Staatsbosbeheer. Een uitdaging voor de MLG-projectleider!
Voor meer info zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen/recreatiezonering