.

Transitie naar een Duurzame Veehouderij

Transitie naar een Duurzame Veehouderij
In opdracht van: Provincie Noord-Brabant
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

In de periode augustus tot en met december 2017, heeft Godelieve van Tilborg samen met een groot aantal collega’s binnen provincie Noord-Brabant, gewerkt aan het pakket aan ondersteunende maatregelen transitie duurzame veehouderij. Het pakket aan maatregelen bestaat uit een viertal hoofdsporen:
1.    Innovatieve stalsystemen
2.    Bedrijfsgerichte ondersteuning (jonge en oudere veehouders)
3.    Investeringsfonds
4.    Ondersteuningsnetwerk

Daarnaast is er een scala aan aanvullende instrumenten en regelingen beschikbaar voor de veehouders, zoals begeleiding van Werk naar Werk, stal eraf en zon erop en een nieuw Jonge Veehouders Regeling. De instrumenten en regelingen worden in 2018 nader uitgewerkt.

Ondersteuningsnetwerken
Op gemeentelijk of regionaal niveau is het de bedoeling om te gaan werken vanuit lokale netwerken. Dit is een team van mensen vanuit verschillende gremia. Denk hierbij aan interne mensen vanuit de betreffende gemeente zelf (RO/Milieu/WMO), maar ook inzet expertise vanuit de lokale ZLTO-afdelingen, Rabobank of een ondernemerscoach. De eerste stap die gezet gaat worden vanuit het netwerk is het 1 op 1 contact met de agrarische ondernemers in het buitengebied. Wat zijn hun toekomstplannen? Gaan ze stoppen of juist innoveren?

Sommige gemeenten zoals Bernheze, Someren, Reusel De Mierden en Cranendonck zijn als pilot gemeenten al actief aan de slag met de realisatie van een ondersteuningsnetwerk. Andere gemeenten zijn bezig met de 1 op 1 gesprekken. Echter er is nog veel werk te verrichten om te komen tot een daadwerkelijke transitie naar een duurzame veehouderij in Brabant.