Gebiedsgerichte Aanpak Loonse en Drunense Duinen

In de schil van het N2000-gebied Loonse en Drunense Duinen werken gebiedspartners samen aan een gebiedsvisie Loonse en Drunense Duinen. MLG mag vanuit de rol als gebiedsmanager deze visiefase begeleiden. Uiteraard met het oog voor proces, de samenwerking en wat daarvoor nodig is. Openheid, eerlijkheid en nieuwsgierigheid zijn items die de gebiedspartners als fundament zien in het proces. Om voortgang te houden, gaan we het proces benaderen vanuit een gecombineerde werkwijze, uit zowel de ‘stedelijke’ (rood-grijze sector) als de ‘landschappelijke sector’ (groen blauwe sector). Een werkwijze die wat ons betreft gaat leiden tot scherpere, onderbouwende keuzes en besluiten.

Verbinden met de voeten in de klei, of nee, in het zand
MLG werkt volgens een aantal vaste waarden en uitgangspunten bij GGA’s:
– We staan met de voeten in de klei, of in dit geval ‘in het zand’. We stellen het gebied dus centraal.
– We combineren inhoud en proces. Een GGA is altijd een onlosmakelijke combinatie van deze twee  zaken.
– We leggen verbindingen, door echt met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren.
– Eigenaarschap: gebiedspartners voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen aandeel én voor het  geheel.
– We benaderen het gebied integraal en halen breed input op.
– De opgaven zijn complex en urgent. We focussen op waar de grootste winst te behalen valt.
– Verbinding tussen gebiedspartners is de basis.

Vorig project:
Dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.